מכרז פומבי 3/2017 לאספקת ערכות רובוטיות חינוכיות


2017-04-18 17:16:13 -

רכישת המכרז : תמורת 750 ש"ח (שלא יוחזרו) החל מיום 16/04/2017 בשעות 8:30 -14:00

ערבות המכרז: 5,000 ש"ח בתוקף עד 31/07/2017.

שאלות מציעים : ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות על המכרז עד ליום 23/04/207 שעה 15:00 לאימייל ruwaydayns@gmail.com , תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות : את ההצעות יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי מס' 3/2017 בלבד, במסירה ידנית עד ליום 26/04/2017 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר)

 

ליתר פרטים ניתן לעיין בקובץ PDF הרצ"בהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה