مناقصة علنية رقم 16/2017 تفعيل البرنامج اليوم الطويل، مخيمات صيفية، ونشاطات تربوية ضمن المؤسسات التربوية/ מכרז 16/2017 מפעילי צהרונים בגני ילדים


2017-10-01 18:38:03 -

המועצה המקומית עארה ערערה (להלן: "המועצה" ו/או "הרשות המקומית") מזמינה בזאת מציעים, אשר מתקיימים בהם התנאים המוקדמים להגשת הצעות, כמפורט במסמכי המכרז, להגיש למועצה הצעות להיכלל במאגר של מפעילי צהרונים, אשר מתוכו המועצה תהיה רשאית לבחור מפעיל אחד או יותר ולהתקשר בהסכם להפעלת צהרונים וקייטנות, פעילות שיא ואירועים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים בעארה ובערערה בכיתות (א'-ב')עבור חינוך רגיל וחינוך מיוחד, הכול בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז וכפוף להנחיות משרד החינוך בכלל ובהפעלת צהרונים בפרט.

מובהר ומודגש בזאת, כי אין בעצם ההיכללות במאגר משום התחייבות מצד המועצה ו/או מי מטעמה  כלפי המשתתף במכרז להתקשר בהסכם עם המועצה להפעלת צהרון בבית-ספר או גן כל שהוא ובכלל, ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מובא לידיעת המציעים, כי המועצה הגישה למשרד החינוך בקשה להפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי-ספר במסגרתתכנית "ניצנים", בהתאם לקול קורא שפרסם משרד החינוך (המנהל הפדגוגי של תכניות משלימות למידה) מיום 04/07/2017. מובא לידיעת המציעים, כי מסמכיה קול קורא, לרבותשאלות ותשובותהבהרה שפורסמועל-ידימשרדהחינוךביחסאליו, יהווחלקמתנאיהמכרז,ועלהמציעיםיהא להגישאתהצעתם באופן התואם את תנאי תכנית "ניצנים" ואת הדרישות במסגרת הקול קוראו/או ההבהרות שהוציא משרד החינוך, שיאפשרו למועצה לקבל השתתפות המשרד עבור הפעלת הצהרונים באשכול סוציואקונומי 3.

המציעים שיעמדו בתנאים המוקדמים (תנאי סף) ויזכו לציון איכות מינימאלי של 80 נק' ומעלה (מתוך 100נק'), יכללו במאגר המפעילים, אשר רק מתוכו, הרכזת היישובית והנהלות בתי-הספר בהםמ מופעלים צהרונים, תהיינה רשאיות לבחור מפעיל אחד או יותר בהתאם לשיקול דעתן.

תנאים מוקדמים להיכללות במאגר המפעילים (תנאי סף)

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות, הצעותיהם עומדות בכל התנאים המצטברים שלהלן:

  1.  המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל, וכן הינו עוסק מורשה או מלכ"ר, כהגדרת מונחים אלה. בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הרשום בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 1975-
  2. המציע הינו בעל אישורים נדרשים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976-
  1. המציע הפעיל בכל אחת משנות הלימודים תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז, בין השנים 2015-2017, מעל עשר מסגרות חינוכיות או לימודיות.
  1. המחזור הכספי של המפעיל מהפעלת צהרונים בשנים 2014, 2015 ו- 2016  עמד על סך 1,000,000 ₪ (מליון ₪) לפחות בממוצע בשנה.
  1. המציע מעסיק רכז פרויקט, שיהיה איש הקשר מול המועצה, ואשר הינו בעל השכלה אקדמאית (תואר ראשון בתחום מדעי החברה), בעל ניסיון בפועל של 3 שנים לפחות, שקדמו להגשת ההצעה, בניהול ו/או בהפעלת פרויקטים בתחום החינוך ו/או התרבות ו/או הקהילה.
  1. על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח הקבוע במכרז, בסך של 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה אלף ₪), שתהא בתוקף 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת עד ליום 10/01/2018  לשם הבטחת ההתקשרות בהסכם המכרז.

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29/09/2017 בסכום של 2,000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00, טלפון: 077-3624300/301.   

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

החל מיום 01/10/2017 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר הבית של המועצה שכתובתו: www.arara-ara.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה אלף ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 10/01/2018. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.  

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 16/2017" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 10/10/2017, בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

שאלותהבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 05/10/2017 שעה 15:00, למנהל המתנ"ס מר עימאד מלחם באמצעות מייל  molhime@gmail.com, בטלפון: 054-7919329. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר יירשמו למכרז.

 

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את כל ההצעה או להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

ליתר פרטים ניתן לעיין בחוברת המכרז בלינק הבא : SKMBT_36317100117540

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה