מכרז פומבי מספר 12/2018 עבודות בטיחות במבני פיס


2018-07-24 15:24:19 -

מועצה מקומית עארה ערערה להלן: "המועצה" מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות בטיחות
במבני פיס בעארה וערערה, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן "העבודות". –
רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג שלא יפחת מ סימול - 100 , היקף כספי ג- 1 , אשר
עומדים בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז .

רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 2018/07/23 בסכום של 000,1 ש"ח )שלא יוחזרו( במשרדי
המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00 , טלפון: 077-3624300 .
את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300 .
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול
המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.
החל מיום 2018/07/20 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט
שכתובתו: www.arara-ara.muni.il . אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך
של ,00016 ₪ )במילים: שישה עשר אלף ₪(, בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום /201811/02 .
הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

מפגש מציעים ושאלות הבהרה :
מפגש מציעים שהינו רשות, ייערך ביום 2018/07/25 בשעה 00:09 , במשרדי המועצה.
ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 2018/07/29 שעה 14:00 , למנכ"לית
המועצה, באמצעות מייל: ara.muni.il-ruwayday@arara טלפון: 3624302-077 . באחריות המציעים
לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.
תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי
מס' 12/2018 " בלבד, במסירה ידנית עד ליום 2018/08/02 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת
במועצה )לא לשלוח בדואר(. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

כללי:
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל
רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.
הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי
המכרז.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י
המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל- 2 המינים כאחד.
תחילת ביצוע העבודות בפועל, מותנה בקבלת היתר בנייה. ביטול העבודות, אף לאחר שייחתם החוזה עם
הזוכה במכרז, בשל אי קבלת היתר בנייה ו/או אי אישור התקציבי המלא, לא יהווה עילה לתביעה כלשהי
מצד הזוכה במכרז.
ביצוע העבודות יכול שיעשה בשלבים, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשות המועצה מעת לעת.
מועד סיום העבודה הינו 30.09.2018 .

יתר פרטים / חוברת מכרזיםבקובץ PDF המופיע למטה

כתב כמוית בקובץ WORD המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה