הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 12.2018 לביצוע עבודות בטיחות במבני פיס בעארה וערערה


2018-08-06 18:19:01 -

 מכרז פומבי מספר 12/2018

 לביצוע עבודות בטיחות במבני פיס בעארה וערערה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 12/2018, יוארך עד ליום שני 13/08/2018 בשעה 15:00.

 

  1. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 02/11/2018.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה

 

להלן הקישור לחוברת המכרז: מכרז 12.2018

להלן הקישור לכתב כמויות : 12.2018 כתב כמויות-מעודכןהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה