מכרז פומבי 14.2018 לאספקת ארוחות למוסדות חינוך רווחה


2018-08-07 16:04:43 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת ארוחות למוסדות חינוך רווחה בעארה וערערה, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים".

על המציע לעמוד בכל תנאי המכרז, לרבות היותו בעל רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות, רישיון עסק וכן בעל תעודת בתוקף.

 רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 05/08/2018 בסכום של 500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בשעות 08:30 עד 15:00, טלפון: 077-3624300. 

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה במועצה, מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 03/08/2018 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

 ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  15,000 ₪ (במילים: חמשה עשר אלף ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 16/11/2018. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

  שאלות מציעים:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 12/08/2018 שעה 15:00, למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.il. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

 הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 14/2018" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 16/08/2018, בשעה 15:00  לתיבת המכרזים במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

 הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפוערק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ"י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

חוברת המכרז בקישור הבא: מכרז 14.2018 מנות חמות או בקובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה