מכרז פומבי 16/2018 מוזמנים להגיש הצעות מחירים להסעות תלמידים


2018-08-14 20:01:23 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: המועצה) מזמינה בזאת הצעות בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז ונספחיו.

רשאים להשתתף במכרז אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, כמשרד ל הסעות, אשר עומדים  בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה  במסמכי המכרז.

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 12/08/2018 בסכום של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00, טלפון: 077-3624300/301. 

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה עד שעה 14:00, טלפון 077-3624300.

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

החל מיום 10/08/2018 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם לסכום הצעתו, כמפורט בסעיף 4.6 להוראות ותנאים כלליים בעמוד 6 ובסך של 5,000 -70,000 ₪ (במילים: שבעים אלף₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 26/11/2018. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

שאלותהבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 16/08/2018 שעה 15:00, למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.ilטלפון: 077-3624302, ו/או בטל: 077-3624327. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז פומבי מס 16/2018- בלבד, במסירה ידנית עד ליום 26/08/2018 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

כללי:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על-פי מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון -הצעה- בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

חוברת המכרז בקישור הבא:מכרז 16.2018- הסעות תשעט   או בקובץ PDF המופיע למטה

נספח א בקישור הבא:נספח א- מכרז 16.2018- הסעות תשעט או בקובץ WORD המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה