מכרז מספר 17/2018 הזמנה להגשת הצעות למיזם היי-טק לתעסוקה בערערה


2018-08-29 21:50:03 -

הזמנה להגשת הצעות למיזם היי-טק לתעסוקה בערערה 

1 .המועצה המקומית עארה ערערה, מזמינה בזה ארגונים מהמגזר השלישי והציבורי העוסקים בהכשרה דיגיטלית ותעסוקה, ואשר עונים על תנאי הסף שלהלן, להגיש הצעה למיזם היי-טק לתעסוקת צעירות וצעירות תושבי ערערה בהיי-טק (להלן: -המיזם-), במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: -המשרד-), כמפורט במסמך המצורף המופיע באתר המועצה : www.arara-ara.muni.il

2 . ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 2018/08/30 שעה 15:00 למנכ-לית המועצה באמצעות מייל : 

ruwayday@arara-ara.muni.il.

3 .יש למלא את הבקשה ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים, בתוך מעטפה סגורה עליה יירשם (מכרז 2018/17 ) בלבד עד ליום 2018/09/05 בשעה 15:00 ,לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר)

יתר פרטים נמצאים בקישור הבא: מכרז למיזם לתעסוקה והשמה בהיטק- כולל הערות היועמש או בקובץ PDF המופיע למטה

בכבוד רב,

מועצה מקומית ערערההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה