מועדונית עארה


2018-08-29 22:18:53 -

קול קורא לשכירת מבנה בערערה

 

1.  מועצה מקומית ערערה פונה בזאת בקול קורא לאיתור מבנה שישמש כמועדונית שיקומית בעארה.

2. בעלי מבנה או זכויות שימוש בו, המעוניינים להציע את המבנה, מתבקשים להעביר את פרטיו ונתוניו.

3.  על המבנה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

א.    מבנה קיים.

ב.     מיועד להשכרה לטווח ארוך, (לתקופה שלא תפחת מ- 3 שנים).

ג.      זמן מסירה 01-15/09/2018 (פתיחת שנת הלימודים)

ד.     מיקום המבנה- בעארה ליד בית ספר אלהלאל החדש- ברדיוס של 1 קילו מטר מבית הספר.

ה.     שטח המבנה לא יפחת מ- 85 מטר, עדיפות תינתן למבנה שצמוד לו לחצר.

ו.      המבנה מונגש לבעלי מוגבלויות.          

4.  הצעות בענין יש להגיש לדואר אלקטרוני  rurwayday@arara-ara.muni.il באמצעות הטופס המצורף להלן עד ליום 31/08/2018.

המועצה מאשרת במייל חוזר בתוך 7 ימים את קבלת ההצעה.

5.  מובהר ומודגש בזה, כי פניה זו אינה בבחינת הזמנה להצעת הצעה ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול המועצה את המשך פעולותיה, מבלי להטיל התחייבות כלשהי

 6.  מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, המועצה המקומית ערערה שומרת על הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת כל מידע ו/או כל נתון למשיבים בפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל גורם אחר.

 7. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, המועצה תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 8. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיבים בלבד

 

על המעוניין 

למלא את הפרטים בהתאם למפורט בקול קורא הנמצא בקישור הבא: קול קורא לשכירת מבנה למועדונית, ואף ניתן לצרף כל מידע, מסמך או שאלה רלוונטיים נוספים

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה