קול קורא לשכירת מבנה בעארה - (مطلوب مبنى للإيجار في عارة)


2019-05-08 12:10:44 -

קול קורא לשכירת מבנה בעארה


1 . מועצה מקומית ערערה פונה בזאת בקול קורא לאיתור מבנה שישמש כמועדונית שיקומית בעארה.
2 . בעלי מבנה או זכויות שימוש בו, המעוניינים להציע את המבנה, מתבקשים להעביר את פרטיו ונתוניו.
3 . על המבנה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:


א. מבנה קיים, עדיפות למבנה עצמאי.
ב. מיועד להשכרה לטווח ארוך, )לתקופה שלא תפחת מ- 3 שנים.
ג. זמן מסירה מיידי .
ד. מיקום המבנה- בעארה ליד בית ספר קהילתי עארה ב.
ה. שטח המבנה לא יפחת מ- 180 מ"ר, עדיפות תינתן למבנה שצמוד לו לחצר.
ו. המבנה מונגש לבעלי מוגבלויות.


4 . הצעות בענין יש להגיש לדוא"ל ara.muni.il-rurwayday@arara באמצעות הטופס המצורף להלן עד ליום 14/05/2019 . המועצה מאשרת במייל חוזר בתוך 7 ימים את קבלת ההצעה.


5 . מובהר ומודגש בזה, כי פניה זו אינה בבחינת הזמנה להצעת הצעה ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול המועצה את המשך פעולותיה, מבלי להטיל התחייבות כלשהי.


6 . מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, המועצה המקומית ערערה שומרת על הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת כל מידע ו/או כל נתון למשיבים בפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל גורם אחר.


7 . אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, המועצה תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.


8 . כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיבים בלבדהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה