קול קורא לקבלת הצעות לייעוץ וליווי להקמת ותפעול סטודיו אופנה מספר: 1/2019


2019-06-18 14:50:19 -

קול קורא לקבלת הצעות לייעוץ וליווי להקמת ותפעול סטודיו אופנה
מספר: 1/2019


1 . מועצה מקומית ערערה )להלן "המועצה"( מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעה לייעוץ וליווי צוות המועצה (להלן "היועץ" ו/או "המציע הזוכה") לשם הקמת והפעלה שוטפת של סטודיו אופנה )להלן "סטודיו"(, שעתיד לקום במרכז התעסוקה שיזמה והקימה המועצה בכפר ערערה.


2 . יש למלא את הבקשה ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום .2019.692 בשעה 30:23 . המועצה רשאית לא לקבל הצעות שיתקבלו אחרי מועד זה. את הבקשה והמסמכים המבוקשים, יש לאגד(לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ ישירות באמצעות דוא"ל: -ruwayday@arara ara.muni.il עם עותק ל- molhime@gmail.com

3 . על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו / או אחרים.

4 . המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם, ו/או לבטל כליל קול קורא זה, ו/או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון .

 

ליתר פרטים ולחוברת המכרז דרך הקישור הבא : יועץ להקמת סטודיו אופנה - 1.2019

 

או באמצעות קובץ PDF המופיע למטה

 

בכבוד רב 

מועצה מקומית ערערה עארההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה