מכרז פומבי 7.2019 לאספקת ריהוט וציוד פיזיותרפיה לתלמידי בית ספר אלמנאר לחינוך המיוחד


2019-07-08 18:34:52 -

מועצה מקומית ערערה מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לאספקת ריהוט וציוד פיזיותרפיה לתלמידי בית ספר אלמנאר לחינוך המיוחד, הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

רכישתהמכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 02/07/2019 בסכום של 300 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בשעות 08:30 עד 14:00, טלפון: 077-3624301

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה במועצה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיאמובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

עיון במסמכי המכרז:

החלמיום 02/07/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצהו/א ובאתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

ערבותהמכרז:

על המציע לצרף להצעת וערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בה תאם להצעתו, בסך של 3,500₪ (במילים: שלושת אלפים וחמש מאות ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 10/10/2019. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

שאלות מציעים:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 07/07/2019 שעה 14:00למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל: ruwaydayns@gmail.com. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעד ןבמועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק כרוך, במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז פומבי מס 07/2019 בלבד, במסירה ידנית עדליום 10/07/2019, בשעה 14:00 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, עלפי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלאו מושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ-י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כיה שימוש בלשון-הצעה-בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל- 2 המינים כאחד.

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה