מכרז פומבי מספר 8/2019 לביצוע עבודות שיקום כבישים בעארה וערערה


2019-07-11 16:36:19 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: -המועצה-) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיקום כבישים בעארה וערערה

כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן-העבודות-.

רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג שלא יפחת מ- סימול 200 , היקף כספי ג- 1 , אשר עומדים בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז.

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 2019/07/14 בסכום של 000, 3 ש-ח) שלא יוחזרו ( במשרדי המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00 , טלפון: 077-3624300 .

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300 .

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות 

במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

החל מיום 2019/07/11 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצהו/או באתר האינטרנט שכתובתו: ara.muni.il-www.arara . ו/או באמצעות הקישור הבא : מכרז פומבי 08.2019 שיקום כבישים  אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 33,000 ₪ (במילים: שלושים ושלושה אלף ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 2019/10/24 . הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

מפגש מציעים ושאלות הבהרה:

מפגש מציעים שהינו רשות, ייערך ביום 2019/07/17 בשעה 00:10 , במשרדי המועצה. ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 2019/07/21 שעה 14:00 , למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל: ara.muni.il-ruwayday@arara טלפון: 3624302-077 . באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עליה יירשם : -מכרז פומבי מספר 08/2019 - בלבד, במסירה ידנית עד ליום 2019/07/24 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

כללי:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, עלפי שיקול דעתה. הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ-י סמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון -הצעה- בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל- 2 המינים כאחד. תחילת הביצוע העבודות בפועל, מותנה בקבלת היתר בנייה. ביטול העבודות, אף לאחר שייחתם החוזה עם הזוכה במכרז, בשלא יקבל את היתר בנייה ו/או אי אישור התקציבי המלא, לא יהווה עילה לתביעה כל שהי מצד הזוכה במכרז.

ביצוע העבודות יכול שיעשה בשלבים, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשות המועצה מעת לעת.

מועד סיום העבודה הינו 15.10.2019__הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה