הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאים במכרז 8/2019 שיקום כבישים


2019-07-22 18:58:30 -

‏22 יולי 2019

מכרז פומבי 08/2019

לביצוע עבודות שיקום כבישים בעארה וערערה

הבהרה מספר (1)

 

הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאים במכרז

 

  1. מועד אחרון להגשת הצעות יהיה 28/07/2019. 
  1. סעיף 4.2 לתנאי סף להשתתפות במכרז

 

תנאי הסף בסעיף זו יהיו זהים לאמור במסמך א' בחוברת (הודעה בדבר פרסום מכרז).

הסיווג הקבלני סימול 100 היקף כספי (ג)3 יבוטל, ובמקומו יבוא סימול 200, היקף כספי (ג) -1. 

  1. ערבות השתתפות במכרז

 

תוקף הערבות יישאר ללא שינוי – 24/10/2019.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

 

בהצלחה.

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה