מכרז פומבי מספר 12/2019 (ציוד משרדי וכו)


2019-07-27 14:45:06 -

מועצה מקומית ערערה מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לאספקת טובין מסוג נייר וציוד משרדי ומתכלה למוסדות ציבור וחינוך במועצה מקומית עארה ערערה, הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

רכישת המכרז:

את מסמכי המכר זניתן לרכוש החל מיום 26/07/2019 בסכום של 300  (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בשעות 08:30 עד 14:00, טלפון: 077-3624301 את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה במועצה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיאמובהר כי רכישת המכר זכאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 26/07/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 3,500 (במילים: שלושת אלפים וחמש מאות ), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 07/11/2019. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

שאלות מציעים:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז עד ליום31/07/2019 שעה 15:00למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק כרוך, במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז (מסגרת) פומבי מספר- 12/2019 בלבד, במסירה ידנית עד ליום 07/08/2019בשעה 15:00 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעתהמחירשלהמציעתכלולביצועמלאומושלםשלכלהפעולותוההתחייבויותשישלבצע  עפ-ימסמכיהמכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון-הצעה-בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל- 2 המינים כאחד.

 

נית לעיין בחוברת המכרז באמצעות הקישור הבא: מכרז 12.2019- ציוד משרדי  או באמצעות קובץ PDF המופיע למטההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה