מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות התקני בטיחות, סימון כבישים ובטיחות במעברי חצייה


2019-07-30 16:38:08 -

מועצה מקומית עארה ערערה להלן: -המועצה- מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות התקני בטיחות וסימון כבישים ובטיחות במעברי חצייה, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן -העבודות-.

רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג שלא יפחת מ- סימול 200 , היקף כספי ג- 1 , אשר עומדים בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז .

 

רכישתהמכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 2019/08/01 בסכום של 1,000 ₪ (שלאיוחזרו) במשרדי המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00 , טלפון: 077-3624300 .

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300 .

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לאיוש בל משתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

החל מיום 31/07/2019  ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתן: www.arara-ara.muni.il

אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

ערבותהמכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 5,500 ₪ (במילים: חמשת אלפים וחמש מאות ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 20/11/2019. הערבותתוארךלפידרישתהמועצה,עדלסיוםהליכיהמכרז.

מפגש מציעים ושאלות הבהרה :

מפגש מציעים שהינו רשות, ייערך ביום 06/08/2019  בשעה 11:00, במשרדי המועצה.

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה עלהמכרז עד ליום 08/08/2019  שעה 14:00, למנכ-לית המועצה,  באמצעות מייל ruwayday@arara-ara.muni.il  טלפון:077-3624302 באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז פומבי מספר((15/2019) בלבד, במסירה ידנית עד ליום 20/08/2019  בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

 

כללי:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, עלפי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ-י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון-הצעה- בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל- 2 המינים כאחד.

תחילת ביצוע העבודות בפועל, מותנה בקבלת היתר בנייה. ביטול העבודות, אף לאחר שייחתם החוזה עם הזוכה במכרז, בשל אי קבלת היתר בנייה ו/או אי אישור התקציב המלא, לא יהווה עילה לתביעה כלשהי  מצד הזוכה במכרז.

ביצוע העבודות יכול שיעשה בשלבים, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשות המועצה מעת לעת.

מועד סיום העבודה הינו 01.10.2019.

להלן הקישור לחוברת המכרז:  מכרז פומבי 15.2019

להלן הקישור לכתב הכמויות : כתב כמויות סימון כבישים והתקני בטיחות

להלן הקישור לתיאור פסי האטה : פס האטה-Layout1

להלן הקישור לתיאור פסי האטה (2) : פס האטה-Layout1 (2)הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה