מכרז פומבי 14/2019 ביצוע עבודות הצללות במוסדות חינוך ופארק ערערה


2019-07-31 18:03:57 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: -המועצה-) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות הצללות במוסדות חינוך ופארק ערערה, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – -העבודות-.

 

רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג שלא יפחת מ- סימול 100, היקף כספי ג-1, אשר עומדים  בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז.

 

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 01/08/2019 בסכום של  1,000 ש-ח (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00, טלפון: 077-3624300. 

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

 

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 

החל מיום 31/07/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  8,400 ₪ (במילים: שמונת אלפים וארבע מאות ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 20/11/2019. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

 

מפגש מציעים ושאלות הבהרה:

מפגש מציעים שהינו רשות, ייערך ביום 06/08/2019 בשעה 09:00, במשרדי המועצה.

 

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 08/08/2019 שעה 14:00, למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.ilטלפון: 077-3624302. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

 

תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז פומבי מס- 14/2019- בלבד, במסירה ידנית עד ליום 20/08/2019 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

 

כללי:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

 

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ-י מסמכי המכרז.

חוברת המכרז בקישור הבא: מכרז פומבי 14.2019 - הצללות

אומדן המכרז בקישור הבא : 1 אומדן ראשון .pdf מתוקן_

מפרט טכני של המכרז בקישור הבא :  מפרט טכני

 

 

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה