הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 12/2019 אספקת ציוד משרדי


2019-08-06 13:01:59 -

‏06 אוגוסט 2019

 

מכרז פומבי מספר 12/2019

לאספקת נייר ציוד משרדי ומתכלה

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 12/2019, יוארך עד ליום רביעי 20/08/2019  שעה 15:00.

2. תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי 10/10/2019.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה