מכרז פומבי מספר 16/2019 למתן שירותי הדברה


2019-08-06 13:03:34 -

מועצה מקומית ערערה (להלן: -המועצה-) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצה, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – -השירותים-.

 רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 07/08/2019 בסכום של 500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בשעות 08:30 עד 14:00, טלפון: 077-3624301. 

המועצה תהיה סגורה, לרגל חג אלאדחא, בשבוע בין הימים 11/08/2019 ועד 15/08/2019.

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה במועצה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 07/08/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  750 ₪ (במילים: שבע מאות וחמישים₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 20/11/2019. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

 

שאלות מציעים:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 18/08/2019 שעה 15:00, למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.il .  באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז פומבי מס- 16/2019- בלבד, במסירה ידנית עד ליום 20/08/2019, בשעה 15:00 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

 

 

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ-י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון -הצעה- בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

לעיון בחוברת המכרז באמצעות הקישור הבא : מכרז 16.2019- שירותי הדברה

לעיון בדף ההנחיות של משרד איכות הסביב : נספח ד - הנחיות להדברה במוסדות חינוךהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה