הבהרה מס 2 - מכרז פומבי 12/2019 לאספקת נייר וציוד משרדי ומתכלה


2019-08-12 21:54:17 -

אוגוסט 2019

מכרז פומבי 12/2019

לאספקת נייר וציוד משרדי ומתכלה

הבהרה מס 2

 

נספח ג למסמכי המכרז- עמוד 23-24

נוסח נספח ג- הצעת המציע- יבוטל, ובמקומו יצורף הנספח החדש מצ"ב.

בהתאם לשינוי, המציעים נדרשים להציע 3 הצעות מחיר- הצעה לכל קטגוריה בנפרד.

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

בהצלחה.

 

חוברת המכרז נמצאת בקישור הבא : 12.2019

נוסח חדש לנספח ג נמצא בקישור הבא: נספח ג 12.2019הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה