פנייה מספר 02/1.848.400.910 לקבלת הצעות מחיר – תקרה אקוסטית וקירות גבס


2019-08-23 16:29:22 -

פנייה מספר 02/1.848.400.910

לקבלת הצעות מחיר – תקרה אקוסטית וקירות גבס

 

כללי: מועצה מקומית עארה ערערה להלן – (המועצה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות: תקרה אקוסטית וקירות גבס, להלן – (השירותים), בהתאם לתנאים, לדרישות המפורטות במסמכי פנייה זו בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, על נספחיו להלן- (החוזה)/(ההסכם).

הצעת המחיר של המציע תכלול כל החומרים והציוד וביצוע מלא ומושלם של כל השירותים וכל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על-פי מסמכי פנייה זו, ואשר מפורטים במסמך המצורף בזה וכותרתו: (כתב כמויות - שיפוץ למרכז תעסוקה) שהינו חלק אינטגראלי מפניה זו.

מצורף בזה כתב כמויות ואומדן.

מועד אחרון להגשת הצעת מחיר:  את ההצעות בהתאם לתנאי הפניה הזו, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: פנייה מספר 02/1.848.400.910 לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות: תקרה אקוסטית וקירות גבס במרכז התעסוקה בלבד, במסירה ידנית עד ליום שלישי 2019.08.27 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים/ועדת הרכש/ועדת ההתקשרויות הנמצאת בלשכת מנכ-ל המועצה המקומית עארה ערערה.

(אסור לשלוח את הצעת המחיר בדואר רגיל ו/או בדואר אלקטרוני). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ומסמכים שיישלחו בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני ייפסלו.

חוברת הפניה ויתר פרטים נמצאים בקישור הבא:חוברת - שיפוץ - קירות גבס ותקרה אקוסטית

כתב כמוית נמצא בקישור הבא:כתב כמויות - שיפוץ למרכז תעסוקה

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה