מכרז 18/2019 מפעילים וארגונים אשר יפעילו חוגי פנאי והעשרה, תכניות חינוכיות במסגרת תכנית -אתגרים- במדור הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי


2019-09-19 10:01:54 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: -המועצה-) מזמינה בזאת הצעות ממפעילים וארגונים אשר יפעילו חוגי פנאי והעשרה, תכניות חינוכיות במסגרת תכנית -אתגרים- במדור הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי במועצה מקומית ערערה (להלן מדור הנוער), כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – -השירותים ו/או החוגים-.

 

השירותים יינתנו לתושבי עארה וערערה, ויינתנו בבתי-הספר השונים ובעוגנים השונים שבתחום שיפוט המועצה, ובמקומות שיוחלט עליהם על ידי מדור הנוער.

 

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 17/09/2019 בסכום של 500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בשעות 08:30 עד 14:00, טלפון: 077-3624301. 

 

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה במועצה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 17/09/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  750 ₪ (במילים: שבע מאות וחמישים₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 29/12/2019. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

 

שאלות מציעים:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 24/09/2019 שעה 15:00, למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.il .  באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: -מכרז פומבי מספר 18/2019- בלבד, במסירה ידנית עד ליום 30/09/2019, בשעה 15:00 לתיבת המכרזים במשרד מנכ-לית המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

 

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ-י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון -הצעה- בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

לעיון בחוברת המכזרז באמצעות הקישרו הבא :מכרז 18.2019הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה