הבהרה מספר (1) מכרז מספר 17/2019 אספקת יבילים


2019-09-23 08:37:40 -

מכרז פומבי 17/2019

לאספקה הובלה הצבה והתקנת מבנים יבילים עבור בית ספר תיכון עארה

הבהרה מספר  1

 

  1. ערבות השתתפות במכרז

סכום הערבות בנספח ב 1 יתוקן בהתאם לסעיף 11 למסמכי המכרז ויעמוד על סך 8,750 ₪.

 

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.

 

בהצלחה.

 

                                                                                                                  בכבוד רב,

                                                                                                                רוואידא יונס

                                                                                                             מנכ"לית המועצההגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה