קול קורא לשכירת מבנה בערערה - לשימוש הפרויקט המלביש


2019-10-22 16:39:16 -

 קול קורא לשכירת מבנה בערערה

 

1. מועצה מקומית ערערה פונה בזאת בקול קורא לאיתור מבנה שיארח פרויקט "המלביש"- קליטת בגדים יד שנייה ומכירתם במחיר סמלי

   לנזקקים ו/או קהל היעד הצורך יד שנייה.

 2. בעלי מבנה או זכויות שימוש בו, המעוניינים להציע את המבנה, מתבקשים להעביר את פרטיו ונתוניו.

 3. על המבנה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

א.    מבנה קיים, עדיפות למבנה עצמאי.

ב.     מיועד להשכרה לתקופה שלא תפחת מ- 3 שנים.

ג.      זמן מסירה מיידי .

ד.     מיקום המבנה- בערערה, נגיש לכביש ראשי.

ה.     שטח המבנה לא יפחת מ-  30 מ"ר, עדיפות תינתן למבנה שצמוד לו לחצר.

ו.      המבנה מונגש לבעלי מוגבלויות.          

 4. הצעות בענין יש להגיש לדוא"ל rurwayday@arara-ara.muni.ilבאמצעות הטופס המצורף להלן עד ליום 27/10/2019.

המועצה מאשרת במייל חוזר בתוך 7 ימים את קבלת ההצעה.

 5. מובהר ומודגש בזה, כי פניה זו אינה בבחינת הזמנה להצעת הצעה ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול המועצה את המשך פעולותיה, מבלי להטיל התחייבות כלשהי.

 6.מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, המועצה המקומית ערערה שומרת על הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת כל מידע ו/או כל נתון למשיבים בפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל גורם אחר.

 7.אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, המועצה תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 8.כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיבים בלבד

 

הודעה כולל טופס להגשת העצות נמצאים בקישור הבא :קול קורא לשכירת מבנה שיארח פרויקט המלבישהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה