מכרז פומבי מספר 19/2019 ל אספקת, הובלה, והתקנת מעלית בבית ספר טאהא חוסין


2019-10-28 09:31:11 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: המועצה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת, הובלה, והתקנת מעלית בבית ספר טאהא חוסין, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – העבודות.
רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים כדין בסיווג 180 , היקף כספי ב 1- , אשר עומדים בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז.

אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המועצה להתקשרות עם המציע. מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה ע-י ועדת המכרזים וראש המועצה.

רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 25/10/2019 בסכום של 1,000 שח (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה  בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00 , טלפון: 077-3624300.

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300 מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.
החל מיום 25/10/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט. שכתובתו:  www.arara-ara.muni.il.

ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 5,800 ₪ (במילים: חמשת אלפים ושמונה מאות שקלים חדשים), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 27/01/2020 . הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.
ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 27/10/2019 שעה 14:00 , למנכ-לית טלפון: 077-3624302 . באחריות המציעים לוודא באמצעות מייל המועצה : ruwayday@arara-ara.muni.il, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 

תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עליה יירשם: (מכרז פומבי מספר 19/2019) בלבד, במסירה ידנית עד ליום 31/10/2019 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.


כללי:
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.  פתיחת ההצעות תתקיים ביום 31/10/2019 בשעה 18:00
הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ-י מסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון (הצעה) בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.
מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל 2- המינים כאחד.

 

חוברת המכרז נמצאת בקישור הבאמכרז התקנת מעלית טאהא חוסין מתוקן

מפרט טכני נמצא בקישור הבאמפרט מעלית

כתב כמויות נמצא בקישור הבאמעלית בס טהה חוסין כתב כמויות-הצעת מחירהגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה