מכרז פומבי מספר 23/2019 ביצוע עבודות שיקום אתר פסולת ערערה ( תחנת מעבר)


2019-11-11 17:14:23 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: המועצה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיקום אתר פסולת ערערה ( תחנת מעבר) , כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – העבודות.

 

רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג שלא יפחת מ- סימול 200, היקף כספי ג-1, אשר עומדים  בכל יתר תנאי המכרז. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה  במסמכי המכרז.

 

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 12/11/2019 בסכום של  500 שח (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בערערה, בשעות 08:30 עד 15:00, טלפון: 077-3624300. 

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

 

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 

החל מיום 12/11/2019 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  12,000 ₪ (במילים: שתיים עשרה אלף שקלים חדשים), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 24/02/2020. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

 

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 17/11/2019 שעה 15:00, למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.il טלפון: 077-3624302. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

 

תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עליה יירשם: (מכרז פומבי מספר 23/2019) בלבד, במסירה ידנית עד ליום 24/11/2019 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

 

כללי:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

 

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ-י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון (הצעה) בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

 

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

תחילת ביצוע העבודות בפועל, מותנה בקבלת היתר בנייה. ביטול העבודות, אף לאחר שייחתם החוזה עם הזוכה במכרז, בשל אי קבלת היתר בנייה ו/או אי אישור התקציב המלא, לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.

 

ביצוע העבודות יכול שיעשה בשלבים, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשות המועצה מעת לעת.

 

חוברת המכרז נמצא בקישור הבא : 23.2019- שיקום תחנת המעבר

אומדן נמצא בקישור הבא: ערערה שיקום תחנת מעבר-אומדן

מפרט טכני ותשריטים כלהלן :

2Arara Shikum , 1Arara Kayam, 3Arara cross, 4Arara details

 

 

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה