מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות


2020-01-05 15:06:34 -

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן: המועצה) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – השירותים.

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 12/01/2020 בסכום של 500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בשעות 08:30 עד 14:00, טלפון: 077-3624301. 

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה במועצה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 06/01/2020 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: www.arara-ara.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

שאלות מציעים:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 13/01/2020 שעה 15:00, למנכ-לית המועצה, באמצעות מייל:ruwayday@arara-ara.muni.il .  באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז, עד ליום 15/01/2020.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז פומבי מספר 01/2020 בלבד, במסירה ידנית עד ליום 19/01/2019, בשעה 15:00 לתיבת המכרזים במשרד מנכ"לית /המועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ-י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון (הצעה) בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע-י המשתתף לכדי הצעה ע-פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

חוברת המכרז נמצאת בקישור הבא: מכרז 01.2020- יועץ נגישות

 הגדלת תוכן
הקטנת תוכן
הדגשת כותרות
הדגשת קישורים
כותרת לתמונות
ניגודיות שחור לבן
ניגודיות צבעים
פונט קריא
ניגודיות גבוהה
ניגודיות עדינה