חוק עזר ערערה מודעות ושלטים 2008
חוק עזר לערערה- העמדת רכב וחנייתו 1993
חוק עזר לערערה תרנים 1990
חוק עזר לערערה הריסת בתים 1989
חוק עזר לערערה- החזקת בעלי חיים 1985
חוק עזר לערערה רוכלות 1981
חוק עזר לערערה- סימון בתים 1971
חוק עזר לערערה אגרת תעודת אישור- 1970