מאבק בנגע הסמים

תפקידי הועדה

•    ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לענין הדין בשימוש בסמים.
•    הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות


חברים ויו"ר

•    מספר חברי מועצה שתקבע המועצה ולכל היותר 3, כך שמספר החברים הכולל בוועדה יהיה אי זוגי. אחד מהם יהיה היו"ר ע"פ בחירת המועצה.
•    מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
•    מנהל מחלקת חינוך
•    שני נציגי ציבור, שיבחר ראש המועצה באישור המועצה
•    מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של המועצה, שניתן בו חינוך על-יסודי, שימנה מנהל מחלקת חינוך
•    נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שימנה המנהל הכללי של הרשות.


 הרכב
•    יו"ר- כמאל מלחם
•    חבר- לואיי מסעוד
•    חבר- איברהים אבו הלאל
•    מנהלת המחלקה לש"ח- כרימה מלחם
•    מנהל מחלקת חינוך- עבד אלסלאם
•    מנהל בית הספר- ח'דר עקל
•    מנהלת התוכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול- מראם עקל
•    נציג ציבור-