רכש ובלאי

תפקידי הועדה 

•    תפקידים שונים כמפורט בתוספת כגון קביעת הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי בעבור היחידות והמחסנים, אישורי רכישה ועוד   
    חברים ויו"ר  

•    ועדה מקצועית- בעקבות פסק דין בבית המשפט העליון, נקבע כי הרכב הועדה יהיה מגורמים מקצועיים.
•    מנכ"ל, גזבר המועצה והיועמ"ש.
 

הרכב

•    יו"ר- מנכ"ל
•    חבר- גזבר
•    חבר- יועמ"ש