חוק חופש מידע


ממונה חוק חופש המידע: מנכ"ל המועצה גב'  רווידה  יונס 

כתובת דואר אלקטרוני : ruwaydayns@gmail.com

» הסדרי נגישות ביחידת פניות הציבור וחופש המידע

כללי: 
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס של צד ג' ושאר סייגי החוק מהותיים או טכניים כולל בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכד'.

הגשת הבקשה: 
ניתנת לכל תושב או תאגיד המבקש להעמיד לרשותו מידע המצוי בידי העירייה , ללא צורך בנימוק הבקשה. אופן הגשת הבקשה מתבקש למלא את הטופס המצ"ב ואו להעלות את בקשתו על הכתב באופן ברור וקריא ולהעבירה לממונה חוק חופש המידע ברשות.  כל בקשה לקבלת מידע מחויבת באגרת בקשה (טופס מצ"ב) והתחייבות לטיפול והפקת מידע, למעט נסיבות בהן יינתן פטור סעיף 18 בחוק חופש המידע. מבקש המידע ימתין לאישורו של ממונה חוק חופש המידע בעיריית טייבה, לקבלת המידע הרצוי תוך עד -30 ימים בכפוף למהות הבקשה.

 

הארכת קבלת החלטה: 
במקרים שהבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים, רשאי הממונה להאריך את התקופה לקבלת ההחלטה ב-30 יום נוספים. במקרים מסוימים, כמותווה בחוק, רשאי ראש הרשות להאריך את התקופה לקבלת ההחלטה ב-60 יום נוספים. אם החליטה הרשות להאריך את התקופה כמפורט לעיל, יישלח אל המבקש מכתב המנמק את הצורך בהארכת התקופה. מיום שהרשות החליטה למסור את המידע, המידע יימסר למבקש בתוך 15 יום לכל היותר.

דחיית הבקשה: 
יודיע הממונה על ביצוע החוק, על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש ; בכתב.

זכות ערעור: 
במקרה שהחלטת הרשות היא לסרב למסור מידע למבקש באופן מלא או חלקי,  רשאי מבקש המידע להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתוך 45 יום מקבלת הסירוב.


תשלום אגרות - תעריפים לגבייה - תקנות חופש המידע 
בתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999 (להלן : "תקנות האגרות") נקבעו סוגי האגרות והסכומים אותן רשאית הרשות לגבות בגין טיפולה בבקשות למסירת מידע, ואלו הן האגרות:

אגרת בקשה לקבלת מידע - 20 ש"ח.

אגרת טיפול (אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו) - 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

אגרת הפקה של מידע בכתב - 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב שנמסר. אם המידע היה מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה - 150 ₪

פטור מתשלום אגרות 
בקשה לקבלת מידע אישי פטורה מתשלום אגרת בקשה ומתשלום אגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה, החל מהשעה הרביעית. פטור מתשלום אגרה תקף גם לעיון בנהלים הכתובים שעל-פיהם פועלת הרשות.  

הטקסט  הכתוב לעיל הינו  תקציר של החוק, לנוסח החוק  המלא  נא  להקיש על הקשיור הבא

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144m1_001.htm

 להגשת בקשה מקוונת וביצוע תשלום האגרה : 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il

לבקשת מידע ידנית - הורדת טופס למילוי באמצעות הקישרו הבאhttp://arara-ara.muni.il/storage/uploads/L0LPgS4vycQzxbirWFWhMjfEDe6jGUKQMxDahzQl.pdf

 

דוחות שנתיים של הממונה על חופש המידע

שנת הדיווח להורדה
דוח ממונה לשנת 2020 לחץ כאן