תקנון התאר

תקנון האתר

 

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

כללי

  • מועצה מקומית עארה ערערה מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השרות"), לכל משתמש/ת היוצר קשר או מתקשר עם האתר הרשותי או שהינם בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לאתר.
  • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בנוף הגליל.
  • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי מועצה מקומית עארה ערערה המתפרסמים באתר זה שייכים למועצה אזורית אלבטוף. פרסומי מועצה מקומית עארה ערערה משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידיאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים למועצה אזורית אלבטוף, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר המוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודה, במעמדה, או בשמה של מועצה אזורית אלבטוף.
 

העלאת תוכן  לאתר

לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי  חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.

העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור הרשות ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי הרשות אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי צד  ג' והיא אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 

אחריות מועצה אזורית אלבטוף

השרות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is") ומועצה מקומית עארה ערערה לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. מועצה מקומית עארה ערערה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות , משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפירסומים רשמיים של מועצה אזורית אלבטוף, יגבר המידע המתפרסם בפירסומים הרשמיים

 

שימוש בקישורים

באתר זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. אין בין מועצה מקומית עארה ערערה ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים למועצה מקומית עארה ערערה (להלן: אתרי צד ג'), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין למועצה מקומית עארה ערערה כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין מועצה מקומית עארה ערערה אחראית לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של מועצה מקומית עארה ערערה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפירסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם

 

פניות למועצה מקומית עארה ערערה באמצעות השירות

המשתמש מוזמן לפנות למועצה מקומית עארה ערערה באמצעות טפסי משוב, כתובות דואר אלקטרוני המופיעות בשרות בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. מועצה מקומית עארה ערערה רשאית למסור תשובתה לפונה, במידה שזו נתבקשה, באמצעות שרות זה (דואר אלקטרוני) או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.  ​