מכרז פומבי מספר 22/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון להקמת גגות סולאריים על מבני ציבור

מכרז פומבי מספר 22/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון להקמת גגות סולאריים על מבני ציבור

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית :10,000 ש"ח בתוקף עד ל 17/12/2020

שאלות הבהרה : ניתן להעביר עד ליום 13/09/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il (הבהרה מספר 1)
תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  17/09/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום מועד אחרון להגשה 
חוברת המכרז 14/09/2020 13/09/2020
הארכת מועד הגשה 14/09/2020 20/09/2020