מכרז פומבי 23/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים משולבים בשני מגרשים

מכרז פומבי מספר 23/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים משולבים בשני מגרשים

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית :10,000 ש"ח בתוקף עד ל 2812/2020

שאלות הבהרה : ניתן להעביר עד ליום 24/09/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il (הבהרה מספר 1)
תשובות : תשלחנה עד ל 24 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  28/09/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום מועד אחרון להגשה 
חוברת המכרז 18/09/2020 28/09/2020
הודעת פרסום 14/09/2020