מכרז פומבי חוזר מספר 25/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים משולבים

מכרז פומבי חוזר מספר 25/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים משולבים

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 25/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות בנקאית :10,000 ש"ח בתוקף עד ל 25/01/2020

שאלות הבהרה : ניתן להעביר עד ליום 20/10/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 24 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  25/10/2020 , בשעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת המכרז  11/10/2020 25/10/2020 לחץ כאן
מתן אורכה להגשת ההצעות 25/102020 29/10/2020 לחץ כאן