מכרז פומבי מספר 26/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר ב"ס חט"ב ערערה

מכרז פומבי מספר 26/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר ב"ס חט"ב ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 26/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות בנקאית :4,600 ש"ח בתוקף עד ל 25/01/2020

מפגש מציעים (רשות) : ייערך ביום 15/10/2020 שעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה: ניתן להעביר עד ליום 20/10/2020 בשעה 14:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  25/10/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת מכרז 12/10/2020 25/10/2020 לחץ כאן
כתב כמויות 13/10/2020   לחץ כאן
מתן אורכה להגשת הצעות 26/10/2020 02/11/2020 לחץ כאן