מכרז פומבי 28/2020 לביצוע עבודות הנגשות במוסדות חינוך בעארה וערערה

מכרז פומבי מספר 28/2020 לביצוע עבודות הנגשות במוסדות חינוך בעארה וערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 28/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 19,250 ש"ח בתוקף עד ל 22/02/2021

מפגש מציעים ושאלות הבהרה: הינו רשות, ניתן להיערך ביום 12/11/2020 בשעה 10:00במשרדי המועצה, שאלות הבהרה ניתן עד ליום 17/11/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  22/11/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 12/11/2020 22/11/2020 לחץ כאן
אומדן 12/11/2020   לחץ כאן
הבהרה (1) 22/11/2020 30/11/2020 לחץ כאן