מכרז פומבי מספר 30/2020 לביצוע עבודות התקנת מעלית בית ספר טאהא חוסין

מכרז פומבי מספר 30/2020 לביצוע עבודות התקנת מעלית בית ספר טאהא חוסין

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 30/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 5,800 ש"ח בתוקף עד ל 01/03/2021

שאלות הבהרה: ניתן להעביר  עד ליום 23/11/2020 שעה 14:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  01/12/2020 , שעה  15:00. ראה הבהרה מספר 2

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 12/11/2020 1/12/2020 לחץ כאן
כתב כמויות 12/11/2020   לחץ כאן
הבהרה (1) 29/11/2020   לחץ כאן
הבהרה (2) 30/11/2020 06/12/2020 לחץ כאן