מכרז פומבי מספר 32/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לחידוש מבנה בית ספר תיכון ערערה

מכרז פומבי מספר 32/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לחידוש מבנה בית ספר תיכון ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 32/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 10,000 ש"ח בתוקף עד ל 04/04/2021

שאלות הבהרה: ניתן להעביר  עד ליום 28/12/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  18/01/2021 , שעה  15:00 ראה הבהרה מספר (2).

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 20/12/2020 04/01/2021 לחץ כאן
הבהרה (1) 31/12/2020 11/01/2021 לחץ כאן
הבהרה (2) 06/01/2021 18/01/2021 לחץ כאן
תשובות והבהרות     לחץ כאן