מכרז פומבי מספר 35/2020 לביצוע תיקון ליקויים סקר בטיחות גינה ציבורית ערערה

מכרז פומבי מספר 35/2020 לביצוע תיקון ליקויים סקר בטיחות גינה ציבורית ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 35/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 4,500 ש"ח בתוקף עד ל 06/04/2021

מפגש מציעים ושאלות הבהרה: ייערך ביום 31/12/2020 שעה 10:00 נתין להעביר שאלות הבהרה עד ל31/12/2020 שעה 15:00  למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  06/01/2021 , שעה  15:00 . 

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
הודעת פרסום 24/12/2020   לחץ כאן
חוברת מכרז 24/12/2020 06/01/2020 לחץ כאן
כתב כמויות 24/12/2020   לחץ כאן