מכרז מספר 01/2021 לבניית והקמת מרכז תעסוקה בערערה

מכרז פומבי מספר 01/2021 לבניית והקמת מרכז תעסוקה בערערה

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300. .

ערבות בנקאית75,000 ש"ח בתוקף עד ליום 30/04/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים:  הינו רשות, ייערך ביום 24/01/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרהניתן להעביר עד ליום 25/01/2021 שעה 14:00למנכ"לית המועצה באמצעות המייל  ruwayday@arara-ara.muni.il 

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני מהמועד האחרון להגשת הצעות.

נבמעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 01/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 31/01/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 08/01/2021 31/01/2021 לחץ כאן
כתב כמויות 12/01/2021   לחץ כאן