מכרז פומבי 2/2021 לאספקת, ציוד חשמל תאורה צבע ואינסטלציה

מכרז פומבי מספר 02/2021 לאספקת, ציוד חשמל תאורה צבע ואינסטלציה

מחיר מסמכי המכרז : 300 ש"ח את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300 או בהעברה בנקאית לחשבון מספר 23/11800-841-10 עם פירוט מספר המכרז 02/2021 בפרטי ההעברה.

העתק מההעברה ו/או הקבלה יועברו לאימייל ruwayday@arara-ara.muni.il

ערבות בנקאית: 4,000 ש"ח בתוקף עד ליום 30/04/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות מציעים:  ניתן להעביר עד ליום 26/01/2021 בשעה 15:00 באמצעות המייל   ruwayday@arara-ara.muni.il 

תשובות : תשלחנה לכל המציעים אשרו ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 02/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 09/02/2021 בשעה 15:00 (הבהרה מס' 2) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
הודעעת פרסום 15/01/2021 31/01/2021 לחץ כאן
חוברת המכרז 18/01/2021   לחץ כאן
הבהרה (1) 29/01/2021 04/02/2021 לחץ כאן
הבהרה (2) 02/02/2021 09/02/2021 לחץ כאן
הבהרה (3) 03/02/2021   לחץ כאן