מכרז מספר 3/2021 להקמת ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית

מכרז פומבי מספר 03/2021 להקמת ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית

מחיר מסמכי המכרז : 2,500 ש"ח את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300 או בהעברה בנקאית לחשבון מספר 23/11800-841-10 עם פירוט מספר המכרז 03/2021 בפרטי ההעברה.

העתק מההעברה ו/או הקבלה יועברו לאימייל ruwayday@arara-ara.muni.il

ערבות בנקאית: 100,000 ש"ח בתוקף עד ליום 11/05/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים חובה, הבהרות:  יתקיים ביום 28/01/2021 בשעה 10:00 באולם ישיבות בבניין המועצה המקומית, בירורים נוספים ניתן דרך המייל   ruwayday@arara-ara.muni.il עד ליום 02/02/2021 בשעה 15:00.

תשובות : תשלחנה לכל המציעים אשרו ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 03/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 11/02/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת המכרז 23/01/2021 11/02/2021 לחץ כאן
שאלות ותשובות 10/02/2021   לחץ כאן
תוקף ערבות בנקאית 10/02/2021   לחץ כאן
הבהרה 3 10/02/2021   לחץ כאן