מכרז 04/2021 הזמנת הצעות מחיר לביצוע עבודות להשלמת בית ספר טאהא חוסין

מכרז פומבי מספר 04/2021 לביצוע עבודות להשלמת בית ספר טאהא חוסין

מחיר מסמכי המכרז : 600 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 14,650 ש"ח  בתוקף עד ליום 17/05/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים חובה, הבהרות:  יתקיים ביום 11/02/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה המקומית, בירורים נוספים ובקשת הבהרות ניתן דרך המייל   ruwayday@arara-ara.muni.il עד ליום 14/02/2021 בשעה 14:00.

תשובות : תשלחנה לכל המציעים אשרו ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 04/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 17/02/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת המכרז 11/02/2021 11/02/2021 לחץ כאן
אומדן  11/02/2021   לחץ כאן