מכרז פומבי מספר 5/2021 לביצוע פרויקט הנגשות פרטניות במוסדות חינוך בעארה וערערה

מכרז פומבי מספר 05/2021 לביצוע פרויקט הנגשות פרטניות במוסדות חינוך בעארה וערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 10,700 ש"ח  בתוקף עד ליום 21/05/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים חובה, הבהרות:  יתקיים ביום 28/02/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה המקומית, בירורים נוספים ובקשת הבהרות ניתן דרך המייל   ruwayday@arara-ara.muni.il עד ליום 07/03/2021 בשעה 15:00.

תשובות : תשלחנה לכל המציעים אשרו ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 05/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 14/03/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
הודעת פרסום מכרז 21/02/2021 14/03/2021 לחץ כאן
חוברת המכרז 22/02/2021 14/03/2021 לחץ כאן
אומדן 22/02/2021   לחץ כאן