מכרז פומבי 06/2021 מכרז למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים

מכרז פומבי מספר 06/2021 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 25,000 ש"ח  בתוקף עד ליום 21/05/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה: למנכ"לית המועצה המקומית, באמצעות המייל   ruwayday@arara-ara.muni.il עד ליום 14/03/2021 בשעה 15:00.

תשובות : תשלחנה לכל המציעים אשרו ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 06/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 21/03/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 09/03/2021 21/03/2021 לחץ כאן
חוברת מכרז עדכנית  14/03/2021   לחץ כאן 
הבהרה (1) 14/03/2021   לחץ כאן