מכרז פומבי מספר 7/2021 בנושא ביטוחים

מכרז פומבי מספר 07/2021 להגשת הצעות מחיר בנושאי (ביטוחים) כפי שמפורט בתוכן הודעת פרסום

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית:20,000ש"ח  בתוקף עד ליום 25/07/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 20/04/2021 בשעה 15:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה לכל המציעים אשרו ירשמו למכרז.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 07/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 18/05/2021 בשעה 15:00 הבהרה מס 4   לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
הודעת פרסום 12/04/2021 25/04/2021 לחץ כאן
חוברת המכרז 12/04/2021 25/04/2021 לחץ כאן
אישור ניסיון תביעות 14/04/2021   לחץ כאן
מתן אורכה הבהרה 1 22/04/2021 02/05/2021 לחץ כאן
מתן אורכה הבהרה 2 29/04/2021 09/05/2021 לחץ כאן
מתן אורכה הבהרה מספר 4 09/5/2021 18/05/2021 לחץ כאן