מכרז פומבי מספר 09/2021 לבניית והקמת קיר תומך בחלקה 71גוש 12169בכפר ערערה

מכרז פומבי מספר 09/2021 לבניית והקמת קיר תומך בחלקה  71גוש  12169בכפר ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,260 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 15,785 ש"ח   בתוקף עד ליום 28/07/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : חובה - שייערך ביום 22/04/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 25/04/2021 בשעה 14:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 09/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 28/04/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 12/04/2021 28.04.2021 לחץ כאן
כתב כמויות 12/04/2021   לחץ כאן
דוח קרקע יעוץ 12/04/2021   לחץ כאן
תוכנית מצבית קיר תומך 22/04/2021   לחץ כאן
תוכנית קיר 22/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מס (2) 26/04/2021   לחץ כאן