מכרז פומבי מס' 11/2021 בקשת הצעות לייצור, אספקה, והתקנת שלטי הכוונה בתחום שיפוט המועצה המקומית עארה ערערה

מכרז פומבי מספר 11/2021 בקשת הצעות לייצור, אספקה, והתקנת שלטי הכוונה בתחום שיפוט המועצה המקומית עארה ערערה ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 25,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 28/07/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 25/04/2021 בשעה 15:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 11/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 28/04/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
כתב כמויות מעודכן 28/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מספר (3) 28/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מספר (2) 26/04/2021   לחץ כאן
חוברת מכרז מתוקהת 26/04/2021   לחץ כאן
מפרט טכני 26/04/2021   לחץ כאן
כתב כמויות 26/04/2021   לחץ כאן
חוברת המכרז 20/04/2021 28.04.2021 לחץ כאן
מפרט טכני 21/04/2021   לחץ כאן 
הבהרה מס (1) 25/04/2021   לחץ כאן