מכרז פומבי מספר 10/2021 למתן שירותי אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערה

מכרז פומבי מספר 10/2021למתן שירותי אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערה,

 

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 7,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 09/0/8/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : (רשות) ייערך ביום 02/05/2021 בשעה 11:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 06/05/2021 בשעה 14:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 10/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום09/05/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 22/04/2021 09/05/2021 לחץ כאן