מכרז פומבי מספר 13/2021 לביצוע עבודות התקני בטיחות וסימון כבישים בעארה וערערה

מכרז פומבי מספר 2021/13 לביצוע עבודות התקני בטיחות וסימון כבישים

מחיר מסמכי המכרז : 300 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 3,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 06/05/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : (רשות) ייערך ביום 25/04/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 28/04/2021 בשעה 14:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 13/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום06/05/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 22/04/2021 06/05/2021 לחץ כאן
ספר מכרז התקני בטיחות 22/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מספר (1) 26/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מס (2) 26/04/2021   לחץ כאן